Lịch thi

Posted on Posted in Uncategorized

LỊCH ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA NĂM HỌC 2018 – 2019

Học Kỳ I

Cấp Tiểu học

15/10 – 19/10/2018: Khối 4, 5 kiểm tra giữa kỳ I. (Khối 1, 2 & 3 không tham gia kiểm tra giữa kỳ)

07/12 – 14/12/2018: Kiểm tra kiến thức cuối học kì I các môn tiếng Việt – Khối Tiểu học

10/12 – 21/12/2018: Kiểm tra kiến thức cuối học kì I các môn tiếng Anh – Khối Tiểu học

Cấp THCS

11/10 – 12/10/2018: Kiểm tra kiến thức giữa học kì I – Khối THCS

03/12 – 21/12/2018: Kiểm tra kiến thức cuối học kì các môn tiếng Việt – Khối THCS

Trong đó: 20 – 21/12/2018: Kiểm tra kiến thức cuối học kì môn Ngữ văn & Toán; Các môn khác kiểm tra trong thời gian từ 03 – 14/12/2018

10/12 – 14/12/2018: Kiểm tra kiến thức cuối học kì I các môn tiếng Anh – Khối THCS.

 

Học kỳ II

Cấp Tiểu học

28/01 – 01/02: Kiểm tra kiến thức giữa học kì I – Khối 5 (Toán)

18/02 – 22/02: Kiểm tra kiến thức giữa học kì I – Khối 4 (Toán)

25/02 – 28/02: Kiểm tra kiến thức giữa học kì I – Khối 4, 5 (Tiếng Việt)

15/4 – 19/4/2019: Kiểm tra kiến thức cuối học kì II – Khối Tiểu học

Cấp THCS

8/3 – 9/3/2019: Kiểm tra kiến thức giữa học kì II – Khối THCS

9/5 – 10/5/2019:  Kiểm tra kiến thức cuối học kì II – Khối THCS