- Trường Phổ thông Liên cấp Tây Hà Nội | Western Hanoi School (WHS)