Exam calendar

Posted on Posted in Uncategorized

LỊCH ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA NĂM HỌC 2019 – 2020

Học Kỳ I

Cấp Tiểu học

11/10: Kiểm tra giữa kỳ Tiếng Việt khối 2,3 – Toán khối 1, 2

15/10: Kiểm tra giữa kỳ Toán khối 5

16/10: Kiểm tra giữa kỳ Toán khối 4

17/10: Kiểm tra giữa kỳ Tiếng Việt khối 1 – Toán khối 3

18/10: Kiểm tra giữa kỳ Tiếng Việt khối 4,5

06/12:  Kiểm tra cuối kỳ Toán khối 1

13/12: Kiểm tra cuối kỳ Tiếng Việt khối 1,2,3,4,5 – Toán khối 2,3,4,5

Cấp THCS

14-18/10: Thi giữa kỳ khối THCS 

09-20/12: Thi cuối kỳ khối THCS

 

Học Kỳ II

Cấp Tiểu học

10/02: Kiểm tra giữa kỳ Toán khối 5

14/02: Kiểm tra giữa kỳ Toán khối 1

21/02: Kiểm tra giữa kỳ Tiếng Việt 1, Toán khối 3

25/02: Kiểm tra giữa kỳ Toán khối 4

28/02: Kiểm tra giữa kỳ Tiếng Việt khối 2,3

02/03: Kiếm tra giữa kỳ Toán khối 2

05/03: Kiểm tra giữa kỳ Tiếng Việt khối 4,5

24/04: Thi cuối kỳ Toán – Tiếng Việt 

Cấp THCS

09-13/03: Thi giữa kỳ khối THCS 

20-29/04: Thi cuối kỳ khối THCS